Teisinė informacija

SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (aktuali dokumento redakcija 2019-01-01)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali dokumento redakcija 2018-01-01)
 3. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2006 m. spalio 10 d. nutarimu  Nr. 978 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27 )

 4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-94(aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27)

 5. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93  (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290 redakcija)

 6. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2019-03-14)

 7. Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2012 m. birželio 21 d. įsakymu  Nr. A1-295 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2012-11-23)

 8. Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu. Nr. V-11

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

 1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2019-05-01)
 2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (aktuali suvestinė dokumento redakcija  2019-05-01)

 3. „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Lietuvos higienos normą HN 125:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133

KITI TEISĖS AKTAI:

 1. Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-684 (aktuali suvestinė dokumento redakcija  2016-04-28 )

 2. Trumpalaikės  socialinės globos teikimo Jasiuliškių socialinės globos namuose tvarkos aprašas
 3. Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-09-11