Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Jasiuliškių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) administracija yra suinteresuota, kad Globos namuose nebūtų korupcijos apraiškų – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo  tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Globos namuose, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Pageidautina, kad pranešime nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875. Visa gauta informacija apie galbūt neteisėtus Globos namų darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai informacijai. Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su informacija, užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims. Jei paliksite savo kontaktinius duomenis, už pranešimo tyrimą atsakingas asmuo susisieks su Jumis, kad patikslintų įvykio aplinkybes ir informuotų apie tyrimo eigą.

Pranešimo būdas:

Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti telefonu, raštu arba el. paštu Globos namų darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją. Ant voko ar rašto būtina nurodyti: „Asmeniškai Jasiuliškių socialinės globos namų darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją, Dvaro g. 1, Jasiuliškio km., LT-20355, Ukmergės r.“. Anonimiškumas garantuojamas!

Darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę:

Liuda Bražinskienė

Tel. +370 672 93225
[email protected]

Kiti pranešimo būdai:

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami:

 • Vilniuje (A. Jakšto g. 6)
  Pranešimų nagrinėjimo skyriuje, tel. 8-698-44584;
 • Kaune (S. Daukanto g. 4)
  tel. / faks. (8 37) 20 9424;
 • Klaipėdoje (Pilies g. 12)
  tel. / faks. (8 46) 31 00 93;
 • Panevėžyje (Vasario 16-osios g. 22)
  tel. / faks. (8 45) 51 01 71;
 • Šiauliuose(Vytauto g. 87)
  tel. / faks. (8 41) 52 17 06.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Globos namuose nebuvo nustatyta korupcijos atvejų.

Teisės aktai

Lietuvos  Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Antikorupcinio elgesio kodeksas

Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus

Jasiuliškių socialinės globos namų pareigybių, į kurias skiriant yra kreipiamasi į STT, sąrašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (nuoroda)

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 patvirtinta 2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais (nuoroda)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (nuoroda)

Darbuotojų etikos kodeksas

Antikorupcinis švietimas

Gerbiamieji mūsų Globos namų gyventojai ir jų artimieji,

labai prašome jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką darbuotojų bendravimą su gyventojais ir jų artimaisiais – be kyšių. Todėl siūlome, padėkokite už suteiktas paslaugas mūsų darbuotojams ne pinigais ar kitokiomis dovanomis, o paprastu žodžiu „ačiū“ bei šypsena.

Jeigu Jūs manote, kad Globos namuose susidūrėte su korupcinio pobūdžio veikla, esate provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, Jūs galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Jums gali būti pasiūloma parašyti pareiškimą ir jį pateikti čia nurodytam įgaliotam asmeniui. Taip pat galite kreiptis į kitas šiame tinklapyje nurodytas valstybės institucijas.

Kas yra korupcija ir kokia atsakomybė gresia už kyšio davimą ar ėmimą?

Korupcija yra elgesio forma, kuri priklauso nuo etikos, moralės, tradicijų, teisės ir visuomenės išsivystymo lygio. Turbūt tiksliausia būtų pasakyti, kad korupcija yra asmens naudojimasis savo padėtimi, siekiant neteisėtos naudos. Ryškiausiai paplitusi korupcijos forma yra kyšininkavimas. Kyšis – tai neteisėta turtinė nauda, gauta už tam tikrą elgesį. Kyšininkavimas – tiesioginis ar netiesioginis savo ar kitų naudai:

 • kyšio priėmimas,
 • susitarimas ar pažadas jį priimti,
 • provokavimas ar reikalavimas duoti kyšį.

Kyšio priėmimas – neteisėtai gaunamos naudos užvaldymas ir pasisavinimas. Paprastai jis turi materialias (pinigai, vertybės, daiktai, tauriųjų metalų dirbiniai ir kt.) formas, rečiau – nematerialias: pelningi įgaliojimai, pažintys, ryšiai ir kt. Susitarimas iš esmės reiškia tą patį pažadą, t.y. bet kokia forma išreikštą sutikimą patenkinti kyšio davėjo interesus ir priimti už tai atlygį. Provokavimas – netiesioginis kito asmens skatinimas duoti kyšį. Reikalavimas duoti kyšį – užmaskuotu ar atviru būdu informavimas, kad asmens interesai bus patenkinti, tik atsilyginus.

Visi kyšininkavimo būdai, kaip ir kyšio davimas, yra netoleruotini ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nes nusikalstamą veiką daro abi pusės. Kyšio davėjas už papirkimą nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas tik tuo atveju, jei kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis įstatymo numatytomis sąlygomis apie tai pranešė teisėsaugos institucijoms arba kyšį davė su teisėsaugos organų žinia. Kyšio dydis veikos kvalifikavimui įtakos neturi, bet kokiu atveju tai traktuojama kaip veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 225 str. (kyšininkavimas) ir papirkimas (LR BK 227 str.: pasiūlymas, pažadas, susitarimas arba kyšio davimas). Svarbu ir tai, kad ir kyšininkavimas, ir papirkimas yra baigtas nusikaltimas ne nuo kyšio priėmimo –   perdavimo, o jau nuo susitarimo ar pažadėjimo momento.

Kyšis ir dovana

Kyšis duodamas ne šiaip sau, o už tam tikrą elgesį, siekiant, kad kyšio ėmėjas atliktų neteisėtus veiksmus arba neatliktų jam priklausančių teisėtų veiksmų, o atlikdamas teisėtus – suteiktų pirmumo teisę. Kyšiu siekiama asmeninės naudos, veikiant neteisėtai, o dovana – daikto, pinigų ar paslaugų įteikimas, negaunant už tai jokio atlygio. Klaidinga nuomonė, kad naudos gavimas prieš veiksmo atlikimą yra kyšis, o po jo – dovana. Dovana paprastai įteikiama tam tikra proga, nesant suinteresuotumo papirkti, atsilyginti ar gauti naudos, ja siekiama sukelti teigiamų emocijų. Vertėtų žinoti, kad Baudžiamasis kodeksas dovanos sampratos neišskiria, pvz., jei darbuotojui perduodamas brangaus gėrimo butelis, pinigai, brangus rašiklis ar pan. už tai, kad jis kažką padarė (padarys) dovanotojo naudai, tai kad ir kaip mes manytume, Baudžiamojo kodekso prasme tokia veika traktuojama vienareikšmiškai – kyšis.

Mieli gyventojai, jų artimieji, bei visi suinteresuoti asmenys, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokio kyšio davimas, o iš darbuotojo pusės ėmimas yra nusikaltimas, o už tai gręsia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už paslaugas dovanomis ar pinigais. Už mūsų darbą pirmiausia prašytume – pagarbos, nuoširdaus ačiū, gero žodžio ir pažado rūpintis savo artimaisiais.

Taigi bendromis jėgomis veikime korupcijos panaikinimo labui ir atsidėkojimui rinkimės tik legalius būdus, o susidūrę su korupcijos forma – nelikite abejingi.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veikas

_

Korupcijos prevencijos programa, veiksmų planai ir įgyvendinimo ataskaitos

Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

2022-20224 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos priemonių planas 2018-2020 m.

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

-

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2023 m.

TOLERANCIJOS KORUPCIJAI TYRIMAS

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio veiką atmintinė

Atnaujinimo data: 2024-01-23